Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Thứ 2 - Chủ Nhật. 00h00-23h59

🔊 Villarreal CF với vị thế là CLB bóng đá danh tiếng đang thi đấu tại La Liga. OKVIP cũng được đánh giá là một trang liên minh cá cược hàng đầu tại khu vực châu Á. Villarreal CF đã bắt đầu hợp tác cùng OKVIP để tạo nên những thành tựu lớn trên lĩnh vực hoạt động cá cược.
OKVIP
 1. Home
 2. »
 3. Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị

Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị OKVIP

Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP đề cập nội dung gì? Đây là văn bản nội bộ có vai trò rất quan trọng trong việc điều hành và quản lý công ty. Nếu bạn tò mò về vấn đề này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn trong bài viết sau.

Hội đồng quản trị là gì?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định đây là bộ phận có trách nhiệm quản lý công ty. Họ sẽ đại diện, toàn quyền quyết định vận mệnh của công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức, trừ một số nhiệm vụ thuộc về đại hội đồng cổ đông.

Thế nào là quy chế hoạt động của hội đồng quản trị?

Đây là văn bản nội bộ áp dụng với công ty cổ phần. Trong đó nêu rõ các nội dung cơ bản về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng quản trị (HĐQT), từng thành viên, chủ tịch HĐQT và các vấn đề có liên quan khác. Quy chế có mẫu theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Tất cả các khoản mục trên đó đều được giải thích và hướng dẫn rõ. 

Định nghĩa quy chế hoạt động của hội đồng quản trị
Định nghĩa quy chế hoạt động của hội đồng quản trị

Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP gồm nội dung gì?

Bạn thắc mắc văn bản này đề cập đến vấn đề gì, cụ thể ra sao? Hãy theo dõi các thông tin chúng tôi sắp chia sẻ bên dưới.

Cơ cấu tổ chức, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT

Nội dung này được ghi rất rõ tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Người muốn trở thành thành viên hội đồng quản trị của OKVIP phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không thuộc nhóm đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản trị kinh doanh hoặc liên quan đến lĩnh vực giải trí. Không nhất thiết phải là cổ đông của OKVIP ngoài trừ Điều lệ công ty quy định khác.
 • Thành viên HĐQT OKVIP có thể đồng thời là TV hội đồng quản trị tại công ty khác.
 • Thành viên HĐQT OKVIP không được có mối quan hệ gia đình với Giám đốc, Tổng GĐ và người quản lý cấp cao khác.
 • Tiêu chuẩn khác theo Điều lệ hiện hành của OKVIP.

Quy định nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT

Trong quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP đề cập các nội dung sau:

 • Tối thiểu 3, tối đa 11 thành viên HĐQT.
 • Một nhiệm kỳ của hội đồng quản trị là 5 năm và có thể được bầu lại. Số lần đương nhiệm không giới hạn. 
 • Nếu tất cả các thành viên HĐQT đồng loạt kết thúc nhiệm kỳ thì họ vẫn tiếp tục giữ chức vụ này cho đến khi có người mới thay thế, tiếp quản công việc. Ngoại trừ Điều lệ OKVIP quy định khác.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT OKVIP

Thành viên hội đồng quản trị có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ OKVIP và các văn bản có liên quan khác. Trong đó các thành viên có quyền được cung cấp thông tin, tài liệu về tài chính, tình hình hoạt động của OKVIP.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT OKVIP
Quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT OKVIP

Quy định chủ tịch HĐQT

Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP nêu rõ Chủ tịch được lựa chọn từ các thành viên HĐQT thông qua hình thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của chúng tôi thì Chủ tịch HĐQT không được Kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

Về việc thôi tư cách, thay thế và bổ sung thành viên HĐQT

Các trường hợp này thực hiện theo đúng quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. Tùy từng thời điểm đề xuất cách thức tiến hành miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên HĐQT.

Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP đề cập quyền và nghĩa vụ 

Hội đồng quản trị OKVIP có quyền và nghĩa vụ theo các quy định mà Khoản 2 Điều 153 luật Doanh nghiệp đã nêu ra.

 • Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển công ty hằng năm, trong giai đoạn trung và dài hạn. 
 • Kiến nghị loại, số lượng cổ phần cần bán của công ty OKVIP.
 • Quyết định bán số cổ phần còn tồn đọng, huy động vốn theo hình thức khác.
 • Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của OKVIP.
 • Quyết định dự án, phương thức đầu tư theo thẩm quyền và không trái quy định của pháp luật.
 • Quyết định các giải pháp mở rộng thị trường, tiếp thị và công nghệ.
 • Thông qua các hợp vay, cho vay, mua bán giao dịch khác có giá trị 35% tổng tài sản trở lên theo báo cáo tài chính gần nhất của OKVIP. Ngoài trừ Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác, giao quyền cho đại hội đồng cổ đông.
 • Được phép phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch, hợp tác.
 • Có thể triệu tập hội đồng cổ đông họp bất thường bất cứ lúc nào.
Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP quyền và nghĩa vụ 
Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP quyền và nghĩa vụ 

Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP về chế độ họp

Nội dung này căn cứ vào Điều 157, 157 Luật Doanh nghiệp. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi kết thúc bầu cử HĐQT trước đó chức vụ Chủ tịch sẽ được bầu lên trong cuộc họp đầu tiên của HĐQT. 

Khi có nhiều hơn 1 thành viên có số phiếu hoặc tỷ lệ ngang nhau thì các thành viên tiến hành bầu cử theo nguyên tắc số đông để chọn 1 người trong hội đồng quản trị làm Chủ tịch.

 • HĐQT họp mỗi quý 1 lần và có thể triệu tập bất thường.
 • Cuộc họp chỉ diễn ra khi có mặt của ¾ thành viên hội đồng quản trị. Trường hợp lần triệu tập đầu không đủ lượng thành viên tham gia thì có thể kêu gọi lần 2 trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày dự tính lần họp thứ nhất. Với tình huống này cuộc họp sẽ diễn ra khi có hơn một nửa số thành viên HĐQT tham dự.
Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP về chế độ họp
Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP về chế độ họp

Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP về báo cáo công khai các lợi ích

Việc này đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các hoạt động tại OKVIP. Theo đó khi kết thúc năm tài chính HĐQT sẽ trình đại hội đồng cổ đông các báo cáo sau:

 • Kết quả kinh doanh.
 • Tài chính.
 • Đánh giá công tác quản lý.
 • Điều hành công ty.
 • Thẩm định của Ban kiểm soát.

Thành viên hội đồng quản trị phải kê khai trong vòng 7 ngày sau khi phát sinh các lợi ích liên quan đến.

 • Doanh nghiệp mà họ góp vốn vào.
 • Doanh nghiệp mà những người có liên quan đến thành viên HĐQT đang nắm giữ trên 10% vốn điều lệ. 
 • Thành viên HĐQT phải giải trình và được sự chấp thuận của các thành viên còn lại khi thực hiện công việc cho mình hoặc của người khác trong phạm vi kinh doanh của OKVIP.
Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP về báo cáo công khai các lợi ích
Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP về báo cáo công khai các lợi ích

Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP đề cập các mối quan hệ

Đây là nội dung quan trọng để xác lập quyền hạn, trách nhiệm, sự phối hợp giữa các thành viên HĐQT và những bộ phận có liên quan.

Giữa các thành viên hội đồng quản trị có mối quan hệ thế nào?

Dựa trên quan hệ phối hợp. Mỗi cá nhân có trách nhiệm thông tin cho nhau về các vấn đề xoay quanh nhiệm vụ được phân công. Trong lúc giải quyết công việc người xử lý chính phải chủ động phối hợp với các thành viên có liên quan. 

Trường hợp mỗi người một ý thì cá nhân được giao xử lý chính phải báo cáo Chủ tịch HĐQT giải quyết trong thẩm quyền. Nếu vượt quyền hạn thì triệu tập họp lấy ý kiến của các thành viên HĐQT theo quy định pháp luật, Điều lệ OKVIP. Khi nhiệm vụ của các thành viên trong HĐQT được phân công lại thì phải bàn giao hồ sơ, tài liệu, công việc cho người tiếp nhận. Công tác bàn giao được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch HĐQT.

Mối quan hệ với Ban điều hành

Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP nêu rõ bộ phận này có quyền ban hành các nghị quyết để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời bộ phận này còn kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Quan hệ thế nào với Ủy ban kiểm toán 

Hợp tác trên tinh thần phối hợp. Công việc được thực hiện dựa trên nguyên tắc  bình đẳng và độc lập. Khi thực hiện nhiệm vụ hai bên phải phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau.

Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ủy ban Kiểm toán trách nhiệm của HĐQT là nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch chấn chỉnh kịp thời các sai phạm kịp thời. Không để vụ việc lây lan trên diện rộng gây thất thoát tài chính cho OKVIP.

Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP đề cập các mối quan hệ
Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP đề cập các mối quan hệ

Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP sửa đổi, bổ sung thế nào?

Văn bản này mang tính biến động qua từng thời kỳ. Tuy giai đoạn phát triển của OKVIP mà chúng tôi sẽ sửa đổi, bổ sung sao cho phù hợp nhất. 

Khi triển khai thực hiện nếu chúng tôi đo lường, nhận thấy quy chế này có một hoặc nhiều điều khoản chưa hợp lý tiến hành sửa đổi bổ sung sao cho phù hợp hoạt động công ty, đúng với các quy định hiện hành của pháp luật. Lúc này các thành viên có nhiệm vụ đề xuất với HĐQT để xem xét, quyết định sửa đổi.

 • Khi các quy định của Điều lệ Công ty liên quan đến HĐQT thay đổi thì Quy chế này cũng phải sửa theo tương ứng cho phù hợp với các thay đổi trong Điều lệ OKVIP.
 • Đa số thành viên HĐQT dự họp chấp thuận sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của hội đồng quản trị thì công tác này được thực hiện. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày được HĐQT chấp thuận, Chủ tịch có trách nhiệm công bố nội dung các sửa đổi, bổ sung quy chế này.
 • Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP được lập bằng tiếng Việt và dịch sang tiếng Anh. Nếu hai ngôn ngữ có sự sai khác thì bản tiếng Việt được sử dụng làm căn cứ để giải thích. 
 • Đây là văn bản nội bộ chúng tôi không thể phát tán ra ngoài hoặc công bố cho hội viên biết. Nội dung này tuyệt mật mọi hình thức sao chép trái phép, tiết lộ đều bị xem là phạm pháp.
 • OKVIP có trách nhiệm thông báo, gửi văn bản chính thức về việc sửa đổi, bổ sung quy chế cho các cá nhân, đơn vị, phòng ban có liên quan.

Kết bài

Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị OKVIP gồm những nội dung gì vừa được trình bày chi tiết bên trên. Qua đây có thể thấy chúng tôi là công ty giải trí uy tín, có định hướng rõ ràng, hoạt động chuyên nghiệp nhất thị trường hiện nay.